Sobota 12.06.2021

  liczba odwiedzin: 577344

  Galeria zdjęć

  Brak galerii w albumie

  Informacja

   

  Druk OŚWIADCZENIE WOLI ZAPISANIA DZIECKA

  Potwierdzenie_woli.doc

   

  REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

  NA ROK SZKOLNY 2021/2022

  W postępowaniu rekrutacyjnym do  przedszkola na rok szkolny 2021/2022 obowiązują:

  - kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe t.j. (Dz.U. z 2020 r., poz. 910, 1378 z późn. zm.) tzw. kryteria ustawowe oraz

  - kryteria określone w uchwale  Rady Miejskiej w Radymnie w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugi etap postępowania rekrutacyjnego dla, którego miasto jest organem prowadzącym, tzw. kryteria samorządowe.

  1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodziców.
  2. W rekrutacji uczestniczą dzieci w wieku od 3 do 6 lat (W wyjątkowych przypadkach dzieci , które ukończyły 2,5 roku)
  3. Dzieci sześcioletnie obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
  4. Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej. W kolejnych latach składają wolę kontynuacji edukacji w naszym przedszkolu.
  5. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap).
  6. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
  7. Punkty uzyskane z kryteriów ustawowych i samorządowych  sumują się.
  8. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, na wniosku do przedszkola lub dołączyć określone  dokumenty. Wyjaśnienia w legendzie we wniosku.
  9. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, komisja rekrutacyjna w przedszkolu/szkole podstawowej rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
  10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący w  Uchwale Rady Miejskiej.
  11. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami,  przeprowadzone będzie postępowanie uzupełniające.
  12. Kandydaci zamieszkali poza obszarem  miasta Radymna mogą być przyjęci do  przedszkola, o ile po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.
  13. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja powołana przez dyrektora przedszkola.

  Prosimy przeanalizować  kryteria zawarte we wniosku i zaznaczyć odpowiednie.

  KRYTERIA USTAWOWE:

  1). Dziecko zamieszkałe na obszarze Miasta Radymno

  2). Wielodzietność rodziny dziecka (3 i więcej dzieci)

  3). Niepełnosprawność dziecka - (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez rejonową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r Nr 127 poz.721, z późn. zm).

  4). Niepełnosprawność jednego lub obojga  rodziców dziecka - (orzeczenie o niepełnosprawności lub  o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r Nr 127 poz.721, z późn. zm).

  5). Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka.

  6). Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie.

  7). Dzieci objęte pieczą zastępczą - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2013 r.  poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz 2013 r.  poz. 154 i 866.

   

   

  KRYTERIA SAMORZĄDOWE:

  1). Kandydat, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie/rodzic/prawny opiekun samotnie wychowujący
       kandydata: pracują, uczą się w systemie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą
  2). Zadeklarowanie przez rodziców pobytu kandydata powyżej 5 godzin dziennie
  3). Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do  przedszkola/szkoły podstawowej lub którego rodzeństwo
       będzie kontynuowało edukację w  przedszkolu/szkole podstawowej.

   


  Do pobrania:

  Harmonogram_rekrutacji_do_Przedszkola_Samorzadowego_w_Radymnie.docx

  PP_Zgloszenia_kandydata_2021_W1_(6).docx

   

  Aktualności

  Kontakt

  • Przedszkole Samorządowe w Radymnie
   Przedszkole Samorządowe w Radymnie, ul. Kazimierza Wielkiego 4
  • (16)6281359

  Galeria zdjęć