• Dokumenty do pobrania

    • PLAN DNIA W PRZEDSZKOLU

      

     6.30-8.30
     Schodzenie się dzieci do grup. Dzieci bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela      z przestrzeganiem zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek.   Gry i zabawy stolikowe usprawniające percepcję wzrokową oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Zajęcia indywidualne lub w małych zespołach kompensacyjna i stymulacyjna. Dzieci uczą się przez zabawę w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji.

     8.30-8.45
     Ćwiczenia poranne i zabawy ruchowo – rytmiczne

     8.45-9.00
     Kształtowanie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych ze spożywaniem posiłków

     9.00-9.30
     Śniadanie – przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłków.

     9.30-10.30
     Zajęcia rozwijające twórczą postawę dzieci, przez realizację treści programowych. Tworzenie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu mowy, myślenia i doskonalenia sprawności umysłowych. Dziecko uczy się w zabawie i poprzez zabawę; aktywność zdrowotną, badawczą; ruchową, plastyczno – konstrukcyjną, muzyczną ,matematyczną,  kulturalno – estetyczną, rozwija aktywność umysłową.

     10.30-11.45
     Utrwalanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku, ogrodzie i poza terenem przedszkola. Inspirowanie aktywnej postawy dzieci wobec środowiska w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Wykorzystywanie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie          i odkrywanie. Dzieci  uczestniczą w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, na spacerach i wycieczkach.

     11.45-12.00
     Przygotowanie do obiadu.  Wyrabianie nawyków higienicznych – kulturalnych związanych ze spożywaniem posiłków  Przygotowanie do obiadu. Wyrabianie nawyków higienicznych

     12.00-12.30
     Obiad – przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłków. Usprawnianie techniki samodzielnego spożywania posiłków, posługiwania się sztućcami, przyzwyczajanie do zdrowego żywienia. Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, wprowadzanie w kulturę bycia.

      

     12.30-14.00
     Kształtowanie zachowań pro zdrowotnych. Zapewnienie dzieciom różnych form relaksu, odpoczynek – oddział I (słuchanie muzyki relaksacyjnej, poważnej oraz bajek)..Organizowanie zajęć dodatkowych  zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami dzieci

     14.00–14.15
     Przygotowanie do podwieczorku.

     14.15-14.30
     Podwieczorek -dzieci doskonalą umiejętności samoobsługowe, wyrabiają nawyki higieniczno– kulturalne związane ze spożywaniem posiłków.

     14.30-16.30

     Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności dzieci  i wymianie informacji.  Rozwijanie indywidualnych zainteresowań      i zdolności. Aktywności rozwijające i udoskonalające wiadomości      i umiejętności dzieci, gry matematyczne, prace porządkowe, praca indywidualna z dzieckiem. Dzieci bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela.  Popołudniowe gry   i zabawy            w ogrodzie przedszkolnym. Omówienie z dziećmi ważniejszych wydarzeń dnia, planowanie gier i zabaw na następny dzień.