• Bardzo ważne przepisy:)


    •  Przedszkole jest placówką wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczą, która zapewnia wychowanie i opiekę dzieci od lat    3 do rozpoczęcia nauki w szkole.
     Dla usprawnienia pracy Przedszkola oraz pogłębienia współpracy z rodzicami podajemy do wiadomości niniejszy regulamin i prosimy o przestrzeganie następujących przepisów:
      

     1.  Przedszkole czynne jest w godzinach od 6:30 do 16:30 od poniedziałku do piątku.
     2. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do Przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać.
     3. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu może nastąpić tylko z ważnych powodów          ( choroba dziecka, urlop rodziców) po uprzednim porozumieniu się z Dyrektorem Przedszkola.
     4. Dyrektor Przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do Przedszkola z następujących przyczyn:
        -   nieregularnego wpłacania odpłatności
        -   braku wiadomości o powodach nieobecności dziecka ponad 14 dni
        -   pozostawianie dziecka w Przedszkolu poza godziną do której czynne            
                       jest Przedszkole
     5. Dziecko należy przyprowadzić do Przedszkola między godziną 6.30 a godziną 8.30.
     6. Dziecko powinno być odebrane z Przedszkola do godziny 16.30 przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
     7.„Wyprawka Przedszkolaka” ustalana jest na pierwszym spotkaniu rodziców.
     8. Dziecko powinno być czyste a ubranie tak uszyte aby ułatwiało samodzielne ubieranie się i rozbieranie.
     9. Rodzice zobowiązani są do uczęszczania na organizowane przez wychowawców spotkania grupowe.
     10. Wszystkie sprawy dotyczące dziecka i Przedszkola( zapytania, projekty,zażalenia) powinny być zgłaszane do Dyrektora Przedszkola.
     11. Rodzice powinni brać aktywny udział w życiu Przedszkola, interesować  się zabawami, nauką i zachowaniem dziecka, czytać na bieżąco wszystkie ogłoszenia znajdujące się na tablicy ogłoszeń.
     12. Odpłatność za pobyt dziecka w Przedszkolu rodzice zobowiązani są uiszczać
     z        góry za każdy miesiąc na konto przedszkola.