Sobota 21.09.2019

liczba odwiedzin: 421152

Galeria zdjęć

Rok szkolny:

Koncepcja Pracy

Nowa podstrona

KONCEPCJA PRACY

 

PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO

 W RADYMNIE

 

 

 

 

 

 

Radymno 2010

 

Podstawa prawna

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym                      w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola,
Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego      (Dz. U,Nr 168, poz. 1324)

Źródła opracowania koncepcji:

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o obserwacje, analizę dokumentów, wywiady.

O naszej placówce

Placówka zlokalizowana jest wśród mieszkalnych bloków osiedla Wł. Jagiełły. Mieści się    w wolno stojącym budynku jednopiętrowym.  Jego atutem jest okazały ogród, wyposażony w nowe urządzenia rekreacyjno – ogrodowe. Budynek i przylegający do niego ogród znajduje się na terenie ogrodzonym.
Dzieci uczęszczające do przedszkola zamieszkują głównie osiedle Jagiełły. Pochodzenie dzieci jest zróżnicowane.
W przedszkolu funkcjonuje cztery grupy przedszkolne : 3, 4, 5, 6 - latki.
Placówka zatrudnia  wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną   w tym  dyrektor przedszkola oraz   pracowników administracji i obsługi.

Baza przedszkola

Placówka posiada :

 • 4 sale dydaktyczne wyposażone w meble i pomoce dydaktyczne
 • sala do ćwiczeń i zabaw ruchowych
 • hol i szatnia
 • ogród przedszkolny
 • zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne
  Koncepcja pracy Przedszkola

  1.Opracowanie i wdrożenie systemu strategicznego zarządzania przedszkolem.
  2. Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy.
  3. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego poszerzoną              o poznawanie przez dzieci bogactwa kulturowego swojego regionu, umacniania  w nich poczucia własnej tożsamości.


  Główne  cele w pracy dydaktyczno – wychowawczej.


1.Wyposażenie dziecka w podstawowy zasób wiedzy o własnej miejscowości i regionie.

2. Rozwój osobowości dziecka na otaczającą go rzeczywistość kulturową.

3. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności, poszanowania dla dziedzictwa kulturowego własnej miejscowości, regionu, Ojczyzny.

 

 

Cele szczegółowe

 

poznanie najbliższego środowiska

* wzmacnianie prawidłowych relacji dziecka z rodziną i przedszkolem

* dostrzeganie specyfiki kulturowej najbliższej okolicy

* budzenie zainteresowania historią i kulturą Radymna i bliskiego regionu

* wzmacnianie więzi z kulturą swojego rodzinnego miasta i najbliższej okolicy

* rozwijanie i wzmacnianie aktywnego udziału dziecka w życiu rodziny, przedszkola, miasta i regionu,

* wyzwalanie aktywności twórczej do kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturowych,

* poznawanie zwyczajów, obrzędów, gwary, pieśni, flory i fauny Radymna i okolic,

* spotkania z ludźmi kultury i sztuki,

* rozwój wyobraźni, fantazji, twórczego myślenia i działania w różnych plastycznych dziedzinach sztuki,

* rozumienie konieczności przestrzegania zasad nie niszczenia przyrody oraz właściwego zachowania się w środowiskach przyrodniczych,

* ukazywanie wzorców właściwego zachowania w różnych miejscach publicznych miasteczka,

* uwrażliwianie na piękno i niepowtarzalność miejsc najbliższej okolicy,

* rozwijanie własnego systemu wartości związanego z rodziną, wspólnotą lokalną, regionalną, miejscem zamieszkania, regionem i krajem.

      

 

 

 

 

METODY

 

    Do realizacji treści programowych, wykorzystywane są metody aktywne, problemowe, twórcze. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę aktywności dziecka - zabawę.

 

>  Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

>  Dziecięca matematyka – E. Gruszczyk-Kolczyńskiej

>  Metoda Dobrego Startu

>  Opowieść ruchowa

>  Gimnastyka mózgu P. Dennisona

>  Pedagogika zabawy

>  Metoda K. Orfa, R. Labana, Kniessów

>  relaksacja, bajko-terapia


WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Cele:


- dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego
- dbanie o wszechstronny rozwój dziecka
- nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami
- zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy,
- przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,
- przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka,
- wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
- włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,
- zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,
- podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców ( gazetki edukacyjne, biuletyn),
- ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,
- promowanie placówki w środowisku lokalnym.


WSPÓŁPRACA Z INNYMI PRZEDSZKOLAMI I SZKOŁAMI:

- przedszkolaki uczestniczą w przeglądach, konkursach, wspólnie z innymi przedszkolami,
- zapraszanie koleżanek z innych placówek w celu prezentowania pracy, szkolenia, warsztatów i wymiany doświadczeń,
- zwiedzanie szkoły podstawowej, udział dzieci w zajęciach przygotowanych przez starszych kolegów  w ramach adaptacji dzieci do szkoły
- badanie losów absolwentów.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI

Cele:


- rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
- satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień ,nagród,
- kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
- kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
- urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej,
- poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci i placówki.

Współpraca z:

Urzędem Miasta,
Policją,
Strażą Pożarną,
Biblioteką Miejską,
Miejskim Ośrodkiem Kultury,
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Związkiem Nauczycielstwa Polskiego


PROMOCJA PLACÓWKI

Cele
:

- pozyskiwanie  dzieci do przedszkola przez ,
- nawiązanie współpracy ze sponsorami i partnerami,
- upowszechnianie w środowisku roli wychowania przedszkolnego

Działania promocyjne obejmują:

>  prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów,
>  dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym,
>  popularyzowanie wychowania przedszkolnego,
>  prowadzenie kroniki przedszkola oraz strony internetowej,
>  organizacja uroczystości ,
>  zabieganie o notatki w prasie,
>  dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
>  upowszechnianie informacji o przedszkolu.

 

          Koncepcję opracowała Rada Pedagogiczna  Przedszkola Samorządowego w Radymnie
i zatwierdziła do realizacji na posiedzeniu w dniu 16.11.2010r.  


Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole Samorządowe w Radymnie
  Przedszkole Samorządowe w Radymnie, ul. Kazimierza Wielkiego 4
 • (16)6281359

Galeria zdjęć