Niedziela 12.07.2020

  liczba odwiedzin: 481688

  Galeria zdjęć

  Rok szkolny:

  Lista galerii

  liczba galerii: 463

  Koncepcja Pracy

  Nowa podstrona

  KONCEPCJA PRACY

   

  PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO

   W RADYMNIE

   

   

   

   

   

   

  Radymno 2010

   

  Podstawa prawna

  Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym                      w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola,
  Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego      (Dz. U,Nr 168, poz. 1324)

  Źródła opracowania koncepcji:

  Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o obserwacje, analizę dokumentów, wywiady.

  O naszej placówce

  Placówka zlokalizowana jest wśród mieszkalnych bloków osiedla Wł. Jagiełły. Mieści się    w wolno stojącym budynku jednopiętrowym.  Jego atutem jest okazały ogród, wyposażony w nowe urządzenia rekreacyjno – ogrodowe. Budynek i przylegający do niego ogród znajduje się na terenie ogrodzonym.
  Dzieci uczęszczające do przedszkola zamieszkują głównie osiedle Jagiełły. Pochodzenie dzieci jest zróżnicowane.
  W przedszkolu funkcjonuje cztery grupy przedszkolne : 3, 4, 5, 6 - latki.
  Placówka zatrudnia  wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną   w tym  dyrektor przedszkola oraz   pracowników administracji i obsługi.

  Baza przedszkola

  Placówka posiada :

  • 4 sale dydaktyczne wyposażone w meble i pomoce dydaktyczne
  • sala do ćwiczeń i zabaw ruchowych
  • hol i szatnia
  • ogród przedszkolny
  • zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne
   Koncepcja pracy Przedszkola

   1.Opracowanie i wdrożenie systemu strategicznego zarządzania przedszkolem.
   2. Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy.
   3. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego poszerzoną              o poznawanie przez dzieci bogactwa kulturowego swojego regionu, umacniania  w nich poczucia własnej tożsamości.


   Główne  cele w pracy dydaktyczno – wychowawczej.


  1.Wyposażenie dziecka w podstawowy zasób wiedzy o własnej miejscowości i regionie.

  2. Rozwój osobowości dziecka na otaczającą go rzeczywistość kulturową.

  3. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności, poszanowania dla dziedzictwa kulturowego własnej miejscowości, regionu, Ojczyzny.

   

   

  Cele szczegółowe

   

  poznanie najbliższego środowiska

  * wzmacnianie prawidłowych relacji dziecka z rodziną i przedszkolem

  * dostrzeganie specyfiki kulturowej najbliższej okolicy

  * budzenie zainteresowania historią i kulturą Radymna i bliskiego regionu

  * wzmacnianie więzi z kulturą swojego rodzinnego miasta i najbliższej okolicy

  * rozwijanie i wzmacnianie aktywnego udziału dziecka w życiu rodziny, przedszkola, miasta i regionu,

  * wyzwalanie aktywności twórczej do kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturowych,

  * poznawanie zwyczajów, obrzędów, gwary, pieśni, flory i fauny Radymna i okolic,

  * spotkania z ludźmi kultury i sztuki,

  * rozwój wyobraźni, fantazji, twórczego myślenia i działania w różnych plastycznych dziedzinach sztuki,

  * rozumienie konieczności przestrzegania zasad nie niszczenia przyrody oraz właściwego zachowania się w środowiskach przyrodniczych,

  * ukazywanie wzorców właściwego zachowania w różnych miejscach publicznych miasteczka,

  * uwrażliwianie na piękno i niepowtarzalność miejsc najbliższej okolicy,

  * rozwijanie własnego systemu wartości związanego z rodziną, wspólnotą lokalną, regionalną, miejscem zamieszkania, regionem i krajem.

        

   

   

   

   

  METODY

   

      Do realizacji treści programowych, wykorzystywane są metody aktywne, problemowe, twórcze. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę aktywności dziecka - zabawę.

   

  >  Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

  >  Dziecięca matematyka – E. Gruszczyk-Kolczyńskiej

  >  Metoda Dobrego Startu

  >  Opowieść ruchowa

  >  Gimnastyka mózgu P. Dennisona

  >  Pedagogika zabawy

  >  Metoda K. Orfa, R. Labana, Kniessów

  >  relaksacja, bajko-terapia


  WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

  Cele:


  - dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego
  - dbanie o wszechstronny rozwój dziecka
  - nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami
  - zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy,
  - przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,
  - przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka,
  - wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
  - włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,
  - zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,
  - podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców ( gazetki edukacyjne, biuletyn),
  - ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,
  - promowanie placówki w środowisku lokalnym.


  WSPÓŁPRACA Z INNYMI PRZEDSZKOLAMI I SZKOŁAMI:

  - przedszkolaki uczestniczą w przeglądach, konkursach, wspólnie z innymi przedszkolami,
  - zapraszanie koleżanek z innych placówek w celu prezentowania pracy, szkolenia, warsztatów i wymiany doświadczeń,
  - zwiedzanie szkoły podstawowej, udział dzieci w zajęciach przygotowanych przez starszych kolegów  w ramach adaptacji dzieci do szkoły
  - badanie losów absolwentów.

  WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI

  Cele:


  - rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
  - satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień ,nagród,
  - kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
  - kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
  - urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej,
  - poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci i placówki.

  Współpraca z:

  Urzędem Miasta,
  Policją,
  Strażą Pożarną,
  Biblioteką Miejską,
  Miejskim Ośrodkiem Kultury,
  Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
  Związkiem Nauczycielstwa Polskiego


  PROMOCJA PLACÓWKI

  Cele
  :

  - pozyskiwanie  dzieci do przedszkola przez ,
  - nawiązanie współpracy ze sponsorami i partnerami,
  - upowszechnianie w środowisku roli wychowania przedszkolnego

  Działania promocyjne obejmują:

  >  prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów,
  >  dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym,
  >  popularyzowanie wychowania przedszkolnego,
  >  prowadzenie kroniki przedszkola oraz strony internetowej,
  >  organizacja uroczystości ,
  >  zabieganie o notatki w prasie,
  >  dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
  >  upowszechnianie informacji o przedszkolu.

   

            Koncepcję opracowała Rada Pedagogiczna  Przedszkola Samorządowego w Radymnie
  i zatwierdziła do realizacji na posiedzeniu w dniu 16.11.2010r.  


  Aktualności

  Kontakt

  • Przedszkole Samorządowe w Radymnie
   Przedszkole Samorządowe w Radymnie, ul. Kazimierza Wielkiego 4
  • (16)6281359

  Galeria zdjęć